Algemene voorwaarden

Op onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden. De algemene voorwaarden kunt u hieronder raadplegen.

 

Hier komen de leveringsvoorwaarden

Algemeen

Pulsar Karting B.V. stelt zich ten doel om het product “recreatief karten, laserschieten, rodeo en alle andere activiteiten verzorgd door Pulsar Karting B.V.” als dienstverlening aan te bieden. Hierbij spant Pulsar Karting B.V.zich in om een zo gezellig en prettig mogelijk vertier te bieden aan de opdrachtgever en zijn gasten.

Overeenkomst

Elke overeenkomst wordt aangegaan als een inspanningsverplichting, te leveren op een bepaalde datum en een bepaalde starttijd en een bepaalde eindtijd. Binnen een groep zal een individuele wens om wel of niet een activiteit mee te doen altijd gerespecteerd worden. Hieraan kan nooit recht op restitutie of anderszins vermindering worden ontleend. Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien enige bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
Reservering

Reserveren van arrangementen en baanhuur is telefonisch mogelijk maar wordt pas definitief nadat Pulsar Karting B.V. een bevestiging heeft gestuurd.

Voorbehoud

Pulsar Karting B.V. behoudt zich ten alle tijden het recht voor om het programma te wijzigen. Bij annulering door Pulsar Karting B.V. zal een andere mogelijke datum aangeboden worden.

Annulering

Annulering is beperkt mogelijk, immers de hal/site wordt voor u gereserveerd en kan niet op korte termijn voor andere doeleinden gebruikt worden. Na definitieve boeking en tot één week voor de gereserveerde datum, bent u 50% van het totale bedrag verschuldigd.

Het is ook mogelijk een annuleringsverzekering af te sluiten, welke 12% van het totale bedrag bedraagt. Dit dient minimaal 5 dagen voor aanvang arrangement betaald te zijn.

Leverantie

Leverantie wordt geacht te zijn gedaan, nadat de gereserveerde tijdsduur is verstreken. Er kan geen rekening worden gehouden met (ver)late aankomst door wat voor oorzaak dan ook. Indien mogelijk zal soepel omgegaan worden met de eindtijden, zulks volledig ter beoordeling van de leiding van Pulsar Karting B.V.
Betaling

Bij reservering dient u direct het bedrag contant te voldoen.
Arrangementen

Alle tijden genoemd bij de arrangementen zijn indicatief en kunnen iets afwijken van de werkelijke tijden. In verband met het reserveren van andere groepen voor en na u, moeten de tijden beschouwd worden als uiterste tijden.
Aansprakelijkheid

Pulsar Karting B.V. aanvaardt aansprakelijkheid voor zover deze valt binnen onze WAB verzekering en aanvaard wordt door onze assuradeuren. Pulsar Karting  B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel en/of schade als gevolg van het karten, laserschieten, Rodeo en/of enige andere activiteit verzorgd door Pulsar Karting B.V. Elke deelnemer doet mee op eigen risico. Aansprakelijkheid voor indirecte schade sluiten wij uit.
Schade

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade en/of diefstal, e.e.a. voor zover de wet dit niet verplicht oplegt. Een schade uitkering als gevolg van enige wettelijke aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan het totale bedrag dan het totale bedrag waarvoor de deelnemer berekend is op de reservering. Indirecte schade sluiten wij uit. Enige schade dient onmiddellijk gemeld te worden bij de bedrijfsleiding. Daarnaast dient dit ook altijd schriftelijk bij ons gemeld te worden binnen twee dagen nadat de schade ontstaan is. De schade melding moet een gedetailleerde beschrijving bevatten van de schade en de vermoedelijke oorzaak.
Prijzen

Prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld. Pulsar Karting B.V. behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen zonder hiervoor vooraf toestemming te vragen.

 

Gedragsregels

Wij hebben de veiligheid van onze gasten hoog in het vaandel. Uw en onze veiligheid moeten optimaal gegarandeerd zijn. Derhalve is het absoluut verboden te roken op het circuit of in de nabijheid van de pits en de werkplaats. Onze karts zijn bedoeld om sportief, recreatief mee te rijden en zijn geen botsauto’s. Derhalve is het absoluut verboden (opzettelijk) te botsen. Een ieder die zich niet aan bovenstaande regels houdt, wordt onmiddellijk van de baan verwijderd en uitgesloten van verdere deelname. Er wordt geen geld geretourneerd of in mindering gebracht. Moedwillig aangebrachte schade –zulks door Pulsar Karting B.V. te bepalen- zullen wij u in rekening brengen.
Aanwijzingen en medewerking

Voor uw en onze veiligheid dienen alle aanwijzingen van het personeel terstond opgevolgd te worden. Wij rekenen hierbij dan ook op uw volledige medewerking. Gedrag binnen of buiten de baan dat onze bezoekers in gevaar brengt, wordt niet getolereerd. In het ergste geval zijn wij gerechtigd de bezoekers uit de hal te verwijderen, zonder dat recht op teruggave of vermindering bestaat. Uiteraard gaan wij ervan uit dat dit nooit nodig zal zijn en alle bezoekers hun volledige medewerking geven om er een gezellig, sportief uitje van te maken.
Toepasselijk recht en geschillen

Alle overeenkomsten vallen onder het Nederlands recht. Enig geschil wordt altijd voorgelegd aan het kantongerecht te Leeuwarden.